fbpx

Regulament Concurs 2021

Regulament Concurs 2021 – Giveaway Analiză BaZi

🎁 CE TREBUIE SĂ FACI SĂ INTRI ÎN CONCURS?⁠
1. Like & Share la postarea aferentă concursului
2. Apreciază pagina noatra de Facebook
3. Opțional: Menționează doi prieteni într-un comentariu (fiecare comentariu este o șansă în plus)

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Organizatorul concursului online SERENITI PRO Giveaway Analiză BaZi (numită în cele ce urmează „Concurs”) este compania ELENAS ACTIV CONSULTING S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Sat Fundeni, Comuna Dobroești, str. Doinei, nr. 70D, Camera 1, Jud. Ilvof, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J23/4294/2019 , având CUI 41704127 (denumită în continuare SERENITI PRO România)

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/serenitipro.elena.

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Temeiul legal

Prezenta Campanie se desfasoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi lansat și se desfășura în perioada: 17.05.2021 – 31.05.2021, ora 23:59, ora României pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.facebook.com/serenitipro.elena, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care are domiciliul stabil sau reședința în România si varsta peste 18 ani.

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații companiei ELENAS ACTIV CONSULTING S.R.L., angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina https://www.facebook.com/serenitipro.elena

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.2. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara subiectului concursului sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în concurs.

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxa, în perioada: 17.05.2021 – 31.05.2021, ora 23:59, ora României.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

  1. a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit pe siteul oficial www.serenitipro.ro;
  2. b) Să întrunească cerințele de înscriere în Concurs. Pentru aceasta, participanţii trebuie să urmeze paşii de mai jos:
  3. Să distribuie și să dea like la postarea aferentă concursului
  4. Să aprecieze  pagina https://www.facebook.com/serenitipro.elena
  5. Opțional: Să eticheteze doi prieteni într-un comentariu(fiecare comentariu cu tag este o șansă în plus).

Orice persoana poate participa de mai multe ori la concurs.Castigatorul va fi extras folosind platforma Random.org si va primi drept premiu o astrogramă completă prin efecuarea Analizei BaZi: Cele partu coloane ale destinului, in valoare totala de 600.00 lei.

  1. In procesul de acordare a premiilor sunt incluse comentariile postate în perioada 17.05.2021-31.05.2021, care îndeplinesc cumulativ toate cele 3 condiții menționate mai sus.
  2. c)  Să se înscrie în Concurs, folosind toţi paşii de mai sus în perioada 05.2021 – 31.05.2021, ora 23:59, ora României.

 

SECȚIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul Concursului va primi un premiu („Premiul”) constând într-o astrogramă completă prin efecuarea Analizei BaZi: Cele partu coloane ale destinului, in valoare totala de 600.00 lei

6.2. Organizatorul va folosi platforma Random.org pentru desemnarea castigatorilor. Se va desemna un castigator si o rezervă.

6.3 Câștigătorul va fi notificat pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/serenitipro.elena, în secțiunea comentarii.

6.4 Organizatorul se obligă să facă public numele câștigatorului pe pagina  https://www.facebook.com/serenitipro.elena si pe siteul oficial www.serenitipro.ro, după cum urmează:

(a) Pe data de 01.06.2021 va fi desemnat câștigătorul.

6.5 Câștigătorul trebuie să confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/serenitipro.elena in maximum 24 de ore de la data notificării pe pagina, faptul că a primit notificarea câștigarii premiului, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere pentru validare urmatoarele date: numele complet, numărul de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu și dovada faptului ca nu este minor (copie dupa CI).

6.6 În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantului din lista de rezervă.

6.7 În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui câștigul acestuia, cu excepția rezervelor.

6.8 Participantilor nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs.

6.9 SERENITI PRO România nu raspunde pentru conținutul publicat pe Facebook de către participanți.

6.10 SERENITI PRO România își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Concursului. De asemenea, SERENITI PRO România își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita sa ori datorită naturii conținutului publicat pe Facebook, încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.

6.11 Publicarea unui comentariu pe Facebook presupune ca participanții au acceptat în totalitate condițiile prezentului regulament și eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

6.12 În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate catre SERENITI PRO România, pierde dreptul de a revendica premiul.

6.13 Premiul va fi făcut public și se va acorda direct numai persoanei desemnate câștigătoare ca urmare a mecanismului menționat la punctul (5).

6.14 Valoarea totală a premiului este de 600.00 Lei.

6.15 SERENITI PRO România nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a Premiului.

6.16 Câștigătorul Concursului nu vor putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevazut la punctul 6.1.

6.17. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către ELENAS ACTIV CONSULTING S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Sat Fundeni, Comuna Dobroești, str. Doinei, nr. 70D, Camera 1, Jud. Ilvof, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul  J23/4294/2019 , având CUI 41704127 pe teritoriul României. Contestația se va soluționa în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul Paginii de Facebook Oficiale “SERENITI PRO România” sectiunea Notes.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Concurs folosind conturi de Facebook false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

 

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestora, suferite din momentul predării premiului.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din lista.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor personale să între în bază de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs existentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin înscrierea în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea care anunţă lansarea Concursului, cat si pe site-ul official al organizatorului,  www.serenitipro.ro

abonare
serenitipro

înscrie-te pentru a primi ultimele noutăți în materie de feng shui și nu numai, direct pe mail-ul tău!